CONTABILITATEA ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2010 PRIN PRISMA ORDINULUI 3055/2009 VS. ORDINUL 1752/2005

Dec 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Aria  de aplicabilitate si moneda de raportare

Aria de aplicabilitate este mai mare, adica pe langa stabilirea formatului si continutului situatiilor financiare, principii contabile, reguli de evaluare, reguli de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale, aceste reglementari mai stabilesc si reguli privind organizarea si conducerea contabilitatii si raportarile efectuate cu cerintele institutiilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor de utilizatori. (pct.1 alin. 1)

Suplimentar, aceste reglementari se mai  aplica si:

– subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, adica sucursale, agentii, reprezentante, infiintate potrivit legii. (pct.1 alin 3 lit f )

– subunitatilor din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate.(pct.1 alin.3 lit h)

Utilizatorii situatiilor financiare anuale

Aceasta sectiune este noua (pct.21). In cadrul acesteia se specifica utilizatorii situatiilor financiare anuale precum  si prezentarea  necesitatilor acestora, respectiv:

1. investitorii, au nevoie de informatii necesare pentru a decide in privinta cumpararii, pastrarii sau instrainarii instrumentelor de capital. Actionarii mai sunt interesati daca entitatea este capabila sa plateasca dividendele.

2. angajatii, urmaresc capacitatea entitatii de a oferi remuneratii, pensii si alte beneficii.

3. creditorii, au nevoie de informatii care sa le permita sa evalueze daca entitatea poate rambursa imprumuturile si dobanzile aferente .

4. furnizorii si alti creditori, sunt interesati de informatii din care sa reiasa daca entitatea poate sa plateasca sumele datorate la scadenta.

5. clientii, sunt interesati  de informatii despre continuitatea activitatii, pentru a evalua colaborarile pe termen lung sau dependenta de entitatea respectiva .

6. institutiile statului si alte autoritati, sunt interesate de alocarea resurselor si de activitatea entitatilor in vederea determinarii politicii fiscale, pentru calculul  venitului national si a altor indicatori statistici.

7. publicul, este interesat de evolutiile recente si tendintele legate de entintate in ramura de activitate.

Formatul bilanţului

Se exemplifica situatii de active sau datorii care au legatura cu mai mult de un element din formatul  de bilant si care  trebuie prezentate in notele explicative daca prezentarea este esentiala.(imobilizari corporale finantate partial din subventii, imobilizari corporale reevaluate a caror surplus din reevaluare este transferat la rezerve pe masura amortizarii, imprumut obligatar pentru care s-a prevazut o prima de rambursare, majorare de capital subscrisa de actionari la o valoare mai mare decat valoarea nominala a actiunilor).( pct.25)

Se face completarea ca prezentarea activelor ca active imobilizate sau circulante se va face potrivit scopului stabilit in politicile contabile aprobate de administratori sau alte persoane care gestioneaza entitatea; (pct. 28)

Formatul contului de profit şi pierdere

Se precizeaza ca la rd. 3 din contul  de profit si pierdere “Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata”, se vor trece veniturile din productia de imobilizari.                (pct 32 alin 2). De asemenea, o alta noutate este aceea ca entitatile care au efectuat  operatiuni de leasing si care sunt radiate de la Registrul general, dar care mai au contracte in derulare la data intrarii in vigoare a prezentelor reglementari, in cifra de afaceri neta vor  include si dobanda aferenta perioadei de raportare.(Conform Ord.28/2006 BNR tine evidenta tuturor Institutiilor financiare nebancare intr-un  Registru general in care sunt cuprinse toate datele de identificare ale acestora.(pct 33 alin2)

Evaluarea la data intrării în entitate

Se aduc completari referitoare la reducerile comerciale. Se introduc doua conturi noi  609 “Reduceri comerciale primite “ si 709 ”Reduceri  comerciale acordate” in care se vor inregistra reducerile comerciale primite/acordate ulterior, indiferent de perioada la care se refera. Se face precizarea ca reducerile financiare se inregistreaza in conturile 667 respectiv 767. (pct 51 alin 4)

Referitor la valorile mobiliare pe termen scurt, se aduc precizari in ceea ce priveste componenta  costului de achizie:

–     pentru cele admise pe o piata reglementata, costul de achizitie nu cuprinde costurile de tranzactionare, acestea fiind incluse in conturile de cheltuieli; (pct 51 alin 7)

–     pentru cele care nu sunt admise pe o piata reglementata, precum si pentru valorile mobiliare pe termen lung, costul de achizitie cuprinde si costurile de tranzactionare. (pct 51 alin 8)

S-au adus completari asupra costului de productie conform IAS 2 “ Stocuri” si anume :

–       In categoria costurilor care nu sunt incluse in costul stocurilor se mai adauga  si regia fixa nealocata costului. Alocarea regiei fixe se face pe baza capacitatii normale de productie ;

–       Se defineste capacitatea normala de productie. (pct 52 alin 6)

Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ

Este tratat detaliat modul cum se evalueaza la inventariere fiecare element de activ, datorie si capital propriu. Se va aplica principiul prudentei, procedandu-se astfel:

Valoarea de inventar la imobilizarile corporale, necorporale si in curs de executie este stabilita in functie de utilitatea bunului,starea acestuia si pretul pietei;

Corectarea se va face in functie de tipul de depreciere:

–          ireversibila- inregistrarea unei amortizari suplimentare;

–          reversibila- inregistrarea unor ajustari pentru depreciere;

Pentru a stabili deprecierile se vor lua in considerare factori:

–          interni– indicii de uzura fizica sau morala, daca imobilizarea este   neproductiva, planuri de restructurare, etc.

–          externi–  scaderea valorii de piata, modificarea mediului economic, comercial, tehnologic cu efect negativ asupra activitatii entitatii.

Imobilizarile corporale se vor evalua la data bilantului la :

–          cost mai putin amortizarea si ajustarile cumulate de depreciere;

–          la valoarea reevaluata(valoarea justa), mai putin amortizarea cumulata ulterioara si pierderi din depreciere ulterioare cumulate.

Stocurile, stocurile in curs de executie, se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru deprecierile constatate. Conform principiului prudentei, se va inregistra cea mai mica valoare dintre valoarea contabila si valoarea realizabila neta.

Creantele si datoriile se vor evalua la valoarea lor probabila de incasare sau plata. In ceea ce priveste creantele si datoriile in valuta  si a celor care se vor deconta in lei, dar conditionate de cursul unei valute, evaluarea in bilant se va face la cursul comunicat de BNR la data incheierii exercitiului financiar

Disponibilitatile  se vor prezenta astfel:

–          disponibiltatile banesti si alte valori asimiltate in valuta se vor evalua la data bilantului  la cursul de schimb comunicat de BNR la data inchiderii exercitiului financiar;

–          marcile postale, timbre fiscale, tichete, etc se vor prezenta la valoarea lor nominala, mai putin ajustarile pentru depreciere de valoare.

Evaluarea la data ieşirii din entitate

La data iesirii sau la darea in consum, bunurile se vor evalua la valoarea de intrare sau la valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate (valoare justa, valoare reevaluata);

Se aduce completarea ca activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei acestora. De asemenea se precizeaza ca ajustarile pentru depreciere se vor relua la venituri atunci cand acestea sunt scoase din evidenta. (de la  pct 54 pana la pct 61)

Recunoaşterea imobilizărilor necorporale

Sunt precizate criteriile de indentificare a unei imobilizari necorporale:

a)      este separabilă, adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută, transferată, autorizată, închiriată sau schimbată, fie individual, fie împreună cu un contract corespunzător, un activ identificabil sau o datorie identificabilă

b)      decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii.

Se aduc precizari in aceea ce priveste tratarea imobilizarilor,  pentru care este mai greu de stabilit daca sunt  imobilizari corporale sau imobilizari necorporale.In cazul acestora se va lua in considerare care element este mai semnificativ ( cel corporal sau cel necorporal) ( pct 72 alin 4)

Imobilizarile necorporale generate intern vor fi recunoscute doar daca entitatea poate se clasifice generarea intr-o faza de cercetare si una de dezvoltare, urmand ca faza de cerecetare sa nu fie recunoscuta. La punctual 73.5 in ordin  sunt prezentate exemple de activităţi de cercetare.

Imobilizări corporale

Se precizeaza ca terenurile si cladirile sunt active separabile si vor fi contabilizate separat, chiar daca sunt achizitionate impreuna. Se aduc precizari clare in ceea ce priveste modul de inregistrare a contractelor de leasing financiar si operational.

Se specifica in mod clar regimul taxei pe valoarea adaugata in cazul unei tranzactii de vanzare a unui activ pe termen lung si de inchiriere a aceluiasi activ in regim de leasing (leaseback). In acest caz au loc doua operatiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuata de locatar, si operatiunea de leasing, efectuata de locator, pentru care TVA se evidentiaza potrivit legii.(102)

Se introduc doua conturi noi cu care se va tine evidenta imobilizarilor cumparate, si care la finele perioadei de raportare sunt in curs de aprovizionare, si anume:

– 223 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare”

– 224” Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare”

Evaluare initiala

Se completeaza lista costurilor direct atribuibile efectuate cu constructia unei imobilizari corporale cu costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilor nete provenite din vanzarea elementelor produse in timpul aducerii activului la amplasementul si conditia de functionare (pct.105 alin 2 lit g). Se specifica faptul ca in cazul  în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Acelaşi tratament contabil se aplică şi cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate.

Recunoaşterea activelor circulante

Se aduce  o completare la criteriile de recunoastere a unui activ ca activ circulant, respectiv un activ este recunoscut ca si activ circulant daca este detinut, in principal, in scopul tranzactionarii.(pct.147. alin.1-b).

Stocuri

S-au adus completari cu privire la stocurile de natura activelor  cu ciclu lung de fabricatie,   respectiv ansamblurile de locuinte, dupa cum urmeaza:

-daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, ele se vor inregistra in categoria imobilizarilor (pct.152 alin.2);

-daca un teren este cumparat in scopul construirii pe acesta de constructii destinate vanzarii, se va inregistra la stocuri (pct.152 alin.3)

– daca se ia decizia modificarii destinatiei unei imobilizari corporale, se face imediat transferul la stocuri, transferul inregistrandu-se la valoarea neamortizata a imobilizarilor. Daca imobilizarea a fost reevaluata, se va proceda la inchiderea contului de rezerve din reevaluare.

– daca un activ a fost initial recunoscut la terenuri si folosit ulterior pentru construirea de locuinte destinate vanzarii, valoarea terenului va fi inclusa in valoarea activului construit sau se evidentiaza distinct la stocuri de natura marfurilor la valoarea de inregistrare in contabilitate.

Daca terenul a fost reevaluat, se inchide contul de rezerve din reevaluare aferent acestuia.(pct.153 alin 2).

-Se vine cu precizarea ca activele de natura ansamblurilor de locuinte destinate vanzarii si care isi schimba destinatia se vor inregistra in contabilitate ca transfer de la stocuri la imobilizari corporale si la valoarea la care activele erau inregistrate in contabilitate la data schimbarii destinatiei(pct.153 alin 3).

S-au introdus conturi noi (grupa 32 “Stocuri in curs de aprovizionare” din planul de conturi general),in care se vor recunoaste distinct in contabilitate acele stocuri cumparate,  pentru care   s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar sunt in curs de aprovizionare (pct.154 alin.3).

Se aduc modificari in evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune, si anume:

–          la metoda ,,costului mediu ponderat” (CMP) perioada de calcul nu trebuie sa depaseasca durata medie de stocare;(pct.161 alin.4)

–          daca aplicarea metodei LIFO conduce la solduri creditoare in conturile de stocuri, aceasta diferenta se reia pe seama altor venituri din exploatare (pct.161 alin.5).

Se aduc completari in ceea ce priveste inventarul intermitent si anume entitatile care utilizeaza inventarul intermitent vor  efectua inventarierea faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de raportare pentru care au determinat obligatii fiscale.

Investiţii pe termen scurt

Apare ca noutate modul de inregistrare a actiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit, contravaloarea acestora inregistrandu-se in contrapartida cu contul 768”Alte venituri financiare” .(pct 167 alin 2). De asemenea in categoria altor investitii pe termen scurt intra si depozitele bancare pe termen scurt  ( pct 168 alin 2). Depozitele pe termen scurt in valuta se inregistreaza astfel:

– la constituire: la cursul BNR de la data operatiunii de constituire;

– la lichidare: la cursul BNR de la data operatiunii de lichidare

Diferentele de curs valutar se inregistreaza pe venituri sau cheltuieli, dupa caz.

O noutate reprezinta grupa 32”Stocuri in curs de aprovizionare” ce cuprinde:

– 321 “Materii prime in curs de aprovizionare”

-322  “Materiale consumabile in curs de aprovizionare”

-323  “Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare”

-326  “Animale in curs de aprovizionare”

-327  “Marfuri in curs de aprovizionare”

-328  “Ambalaje in curs de aprovizionare”

Cu ajutorul acestor conturi din grupa noua 32 se tine evidenta stocurilor cumparate pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare. (pag.235)

Conturi de trezorerie

Se specifica o completare in functionarea contului 508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”:depozitelor bancare pe termen scurt,a altor investitii pe termen scurt si creantelor asimiliate, cumparate. acest cont tine evidenta

Creante si datorii in valuta

Se defineste termenul de tranzactie in valuta, si anume conform noilor reglementari prin tranzactie in valuta se intelege o tranzacţie care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda naţională (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:

a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută;

b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmează să fie plătite sau încasate sunt exprimate în valută; sau

c) achiziţionează sau cedează într-o altă manieră active, contractează sau achită datorii exprimate în valută. (Pct 185 alin 1)

Se definesc termenii de curs valutar si diferenta de curs valutar (pct 185 alin 2-3)

Creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută. (pct 185 alin 4) O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuării operaţiunii. (pct 185 alin 5) În cazul datoriilor de leasing financiar în valută, acestea se înregistrează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR la data acordării finanţării. În situaţia în care data acordării finanţării este zi nebancară, la calculul diferenţelor de curs valutar aferente se va  utiliza cursul BNR în ultima zi bancară anterioară acesteia.

Prevederile prezentului alineat se aplică şi în cazul datoriilor de leasing financiar în lei, cu decontare în funcţie de cursul unei valute. pct 185 alin 7). Prevederile prezentului punct se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situaţiile financiare ale persoanei juridice române. ( pct 185 alin 10)

Apare ca noutate faptul ca la finele fiecărei luni, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Prevederile de mai sus se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz. (pct 186). Atunci când datoriile în valută aferente anumitor obiective sau lucrări finanţate din subvenţii sunt achitate direct de către autorităţile care gestionează fondurile, din sumele reprezentând acele subvenţii, fără ca aceste sume să tranziteze conturile entităţii, în contabilitate se reflectă atât datoria în valută, cât şi creanţa din subvenţii corespunzătoare.

Dacă la sfârşitul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii faţă de furnizori şi creanţe din subvenţii în valută prezintă sold, acestea se evaluează, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare aferente să nu influenţeze rezultatul acelei luni, respectiv perioade.

Taxe si impozite, active si datorii contingente

Se face precizarea ca Plăţile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectă distinct în contabilitate (contul 4411 „Impozitul pe profit”).( pct 198 alin 3)

Ca noutate se specifica faptul ca in contul 471 „Cheltuieli în avans” se înregistrează, de asemenea, achiziţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaşte drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmează a se utiliza. (pct 207 alin 3)

Subvenţii

Se aduce o completare si anume ca in cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente (art.236 alin.2). O alta noutate este mutarea clasei 13 “Subventii pentru investitii” in clasa 47 “Conturi de subventii, regularizare si asimilate”, in contul 475 “Subventii pentru investitii”.

Capital şi rezerve

Se introduce un concept nou privind inregistrarea contravalorii in lei a capitalului social subscris in valuta, inregistrare care se va face la cursul de schimb al pietei, comunicat de BNR, din data subscrierii. Diferentele de curs valutar dintre cursul de la data subscrierii si data varsarii capitalului social in valuta se inregistreaza in contul de venituri, respectiv cheltuieli din diferente de curs valutar. Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii, acordate angajatilor, sunt inregistrate distinct, in contul nou introdus 644 „Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii”.

Rezerve din reevaluare

Se aduce o completare si anume ca evidentierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuata pe fiecare imobilizare corporala in parte si pe fiecare operatiune de reevaluare care a avut loc (art. 246 alin.1). Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii consolidate S-a introdus conceptul ca rezultatul exercitiului reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exercitiului (art.248 alin.2). Se face referire la contul 117 “Rezultatul reportat” in care se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Functionalitatea conturilor

Se mentioneaza ca prevederile cuprinse in acest capitol nu constituie baza legala pentru efectuarea operatiunilor economico-financiare, ci numai referinte cu privire la inregistrarea in contabilitate a acestora. In cadrul contului 106 “Rezerve” s-a introduc un cont nou 1067 “Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina”.

Se aduce o completare in creditul contului 106 in care se vor inregistra: valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (644) si diferenta favorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (765). O completare este adusa si in debitul contului 106 unde se va inregistra diferenta nefavorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (665).

In creditul contului 151 Provizioane, pe langa valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, se vor mai inregistra si cheltuielile corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681).

O alta noutate introdusa este aceea ca  disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza, asadar in creditul contului 161, se vor inregistra ca si pana acum diferentele nefavorabile de curs valutar rezultat din evaluarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni la inchiderea exercitiului (665), dar noutatea este evaluarea la finele lunii. mIn debitul contului se vor inregistra diferentele nefavorabile de curs valutar (765) nu numai la inchiderea exercitiului, dar si la finele lunii.

Venituri din prestari de servicii

Se specifica faptul ca prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri. Pct. 259 alin.1

Se aduce precizarea ca stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate. Pct. 259 alin.2

S-a introdus un nou cont , respectiv 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie”in care se vor inregistra  contravaloarea lucrarilor nereceptionate pana la sfarsitul perioadei in corespondenta cu contul 332” Servicii in curs de executie”. Pct. 259 alin.4

Conturi speciale

In categoria conturilor din clasa 8 fac parte conturile din grupa 80 „Conturi in afara bilantului” unde au fost introduse conturi noi, respectiv:

Contul 8038 „Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie” –  in debitul acestui cont  se inregistraza valoarea bunurilor publice primite in administrare, concesiune, chirie, de catre regiile autonome, societati/companii nationale, societati comerciale, existente in entitate la un moment dat. In creditul acestui cont se inregistreaza valoarea celor restituite, iar in sold se regaseste valoarea bunurilor publice primite in administrare, concesiune, chirie existente in entitate la un moment dat.

Contul 806 „ Certificate de emisii de gaze cu efect de sera”  – in debitul contului se evidentiaza certificatele de emisii de gaze cu efect de sera primite gratuit , iar in credit, sunt evidentiate cele iesite din circuit, potrivit legii. In soldul contului raman certificatele de care beneficieaza entitatea.

Contul 807 „ Active contingente’ – in debitul contului se evidentieaza valoarea activelor contingente inregistrate, iar in credit a celor scoase din conturile extrabilantiere. In sold ramane valoarea activelor contingente existente in entitate.

Contul 808 „Datorii contingente” – in debit se evidentieaza valoarea datoriilor contingente inregistrate, iar in credit, cele scoase din conturile extrabilantiere. In sold se regaseste valoarea datoriilor contingente existente.

Controlul intern

Este sectiune nou introdusă, care face referire la următoarele aspecte importante legate de controlul intern. Controlul intern trebuie sa urmareasca (pct. 309): conformitatea cu legislaţia în vigoare; aplicarea deciziilor luate de conducerea entitătii; buna functionare a activitatii interne a entitatii; fiabilitatea operaţiunilor entitatii; utilizarea eficienta a resurselor; prevenirea şi controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate.

Controlul intern se aplică:

  • anterior realizării operaţiunilor, cu ocazia elaborării bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizării operaţiunilor, controlul bugetar;
  • în timpul operaţiunilor, de exemplu, sub aspectul determinării procentului de realizare fizică a producţiei în curs de execuţie sau a procentului de rebuturi înregistrate;
  • după finalizarea operaţiunilor, caz în care verificarea este destinată, de exemplu, să analizeze rentabilitatea operaţiunilor şi să constate existenţa conformităţii sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.

In aceasta sectiune se mai face referire la controlul intern contabil şi financiar – element major al controlului intern, care se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile şi a unei urmăriri financiare a activităţilor entitatii, pentru a răspunde obiectivelor definite.

Concluzii

Cele mai importante modificări aduse de ordinul 3055/2009 sunt:

v  efectuarea lunară a evaluării elementelor monetare în valută, precum şi a creanţelor şi datoriilor, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cu recunoaşterea în contabilitate a diferenţelor înregistrate;

v  precizarea utilizatorilor situaţiilor financiare anuale;

v  tratamentul reducerilor comerciale acordate, respectiv primite;

v  contabilizarea distinctă a imobilizărilor corporale şi a stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare;

v  evaluarea efectuată la data intrării în entitate.

Autori: ,

Leave Comment