Vizitati-ne pe Facebook!
Wednesday May 29, 2024
News Feeds:
Ordin nr. 3955 din 2008 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 May 2012 21:03

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Ordin nr. 3955 din 09/05/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12/06/2008

Privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat si a Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat

 

In baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de Recomandarea 2006/961/CE a Parlamentului European si a Consiliului referitoare la mobilitatea transnationala in cadrul Comunitatii Europene in scopul invatamantului si al formarii profesionale: Carta europeana a calitatii pentru mobilitate si de Decizia 1.720/2006 a Parlamentului European si a Consiliului referitoare la programul de actiune "Invatare pe tot parcursul vietii" 2007-2013, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 66/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Cadrul general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aproba Conventia-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 4. - Directia generala strategii si programe universitare si institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Remus Pricopie,
secretar de stat

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 3.955.

ANEXA Nr. 1

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE
a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare
de licenta si de masterat

Art. 1. - In sensul prezentului ordin, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:

a) Stagiu de practica - activitatea desfasurata de studenti si masteranzi, in conformitate cu planul de invatamant, care are drept scop verificarea aplicabilitatii cunostintelor teoretice insusite de acestia in cadrul programului de instruire.

b) Organizator de practica - institutia de invatamant superior care desfasoara activitati instructiv-educative si formative, potrivit legislatiei romane in vigoare.

c) Partener de practica - institutia centrala ori locala sau orice alta persoana juridica din Romania, dintr-o tara participanta la programul "Invatare pe tot parcursul vietii", intr-un proiect finantat din Fondul Social European sau dintr-o tara terta, ce desfasoara o activitate in corelatie cu specializarile cuprinse in nomenclatorul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si care poate participa la procesul de instruire practica a studentilor si masteranzilor.

d) Practicant - studentul sau masterandul care desfasoara activitati practice pentru consolidarea cunostintelor teoretice si pentru formarea abilitatilor, spre a le aplica in concordanta cu specializarea pentru care se instruieste.

e) Cadru didactic supervizor - persoana desemnata de organizatorul de practica, care va asigura planificarea, organizarea si supravegherea desfasurarii stagiului de practica.

f) Tutore - persoana desemnata de partenerul de practica, care va asigura respectarea conditiilor de pregatire si dobandire de catre practicant a competentelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica.

g) Credit transferabil este inteles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

h) Conventie-cadru privind efectuarea stagiului de practica inseamna acordul incheiat intre organizatorul de practica, partenerul de practica si practicant, pe baza anexei nr. 2 la ordin.

i) Portofoliu de practica - documentul atasat Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica ce cuprinde obiectivele educationale ce urmeaza a fi atinse, competentele ce urmeaza a fi obtinute prin stagiul de practica, precum si modalitatile de derulare a stagiului de practica.

Art. 2. - (1) Institutiile de invatamant superior vor elabora, in baza prevederilor ordinului, si vor face publice propriile reglementari detaliate privind stagiile de practica, cuprinse in ghiduri de practica.

(2) Institutiile de invatamant superior vor desemna structurile interne responsabile cu desfasurarea activitatii de practica.

Art. 3. - Inainte de inceperea stagiului de practica va fi incheiata o conventie-cadru privind efectuarea stagiului de practica intre organizatorul de practica, partenerul de practica si practicant, in conformitate cu anexa nr. 2 la ordin.

Art. 4. - (1) Durata stagiului este de minimum o saptamana si de maximum 12 luni, calculate pe parcursul intregului ciclu de studii de licenta sau de masterat.

(2) Perioada de desfasurare a stagiului poate fi cuprinsa atat in cursul anului universitar, cat si in perioada vacantelor universitare.

(3) Durata stagiilor de practica pentru care se solicita finantare prin Fondul Social European trebuie sa fie inclusa in planul de invatamant obligatoriu.

Art. 5. - Obiectivele educationale ce urmeaza a fi atinse, competentele ce urmeaza a fi obtinute prin stagiul de practica, precum si modalitatile de derulare a stagiului de practica sunt descrise in portofoliul de practica.

Art. 6. - (1) Partenerul de practica va desemna un tutore pentru stagiul de practica, care va asigura respectarea conditiilor de pregatire si dobandirea de catre practicant a competentelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica.

(2) Organizatorul de practica desemneaza un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea si supravegherea desfasurarii stagiului de practica.

(3) Cadrul didactic supervizor impreuna cu tutorele desemnat de partenerul de practica stabilesc tematica de practica si competentele profesionale care fac obiectul stagiului de pregatire practica.

(4) La finalul stagiului de practica, tutorele elaboreaza un raport, pe baza evaluarii nivelului de dobandire a competentelor de catre practicant. Rezultatul acestei evaluari va sta la baza notarii practicantului de catre cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de practica.

Art. 7. - (1) Pentru indeplinirea stagiului de practica se vor acorda credite transferabile, stabilite prin Conventia-cadru privind efectuarea stagiului de practica, ce se vor incadra intre 1,5 credite pentru un stagiu cu o durata de o saptamana si nu vor depasi 30 de credite pentru un stagiu de un semestru sau 60 de credite pentru un stagiu pe durata intregului an academic.

(2) In urma desfasurarii stagiului de practica, organizatorul de practica va acorda practicantului numarul de credite transferabile specificate in Conventia-cadru privind efectuarea stagiului de practica. Acestea vor fi inscrise si in Suplimentul la diploma, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului (Europass).

Art. 8. - (1) Stagiile de practica derulate in strainatate in cadrul programului comunitar "Invatare pe tot parcursul vietii", in conformitate cu Decizia 1.720/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului, vor fi recunoscute ca programe de stagiu de practica in sensul prezentului ordin.

(2) Organizatorul de practica va initia, impreuna cu tutorele, emiterea certificatului Mobilipass, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului (Europass), cu conditia indeplinirii de catre practicant a obligatiilor asumate prin Conventia-cadru privind efectuarea stagiului de practica.

Art. 9. - Prezentul ordin nu se aplica situatiilor reglementate de Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 140/1.515/2007 pentru aprobarea Metodologiei in baza careia se realizeaza colaborarea dintre spitale si institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant medical.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Convenţie cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

din 09/05/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12/06/2008

Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2008

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:

Instituţia de învăţământ superior ........................................... (denumită în continuare organizator de practică), reprezentată de rector

dI/dna ...........................................

adresa organizatorului de practică: .........................................

email: ................................., telefon: ..........................

Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică .......................................................... (denumită în continuare partener de practică),

reprezentată de (numele şi calitatea)

dl/dna ......................................................................

adresa partenerului de practică: ............................................

adresa unde se va desfăşura stagiul de practică .............................

email: ............................, telefon: ...............................

Student/masterand ........................................................... (denumit în continuare practicant)

CNP .........................................................................

ziua naşterii ...................., locul naşterii ........................., cetăţean .......................................................................

paşaport (dacă este cazul) ........................, permisul de şedere (dacă este cazul) ....................................................................

adresa de domiciliu .........................................................

adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică .......................................................................

înscris în anul universitar .........., universitatea ......................, facultatea ........................, seria .........., grupa ...................

email: .............................., telefon: .............................

ARTICOLUL 1
Obiectul convenţiei-cadru(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant.

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru.

(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.

ARTICOLUL 2
Statutul practicantului

Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al instituţiei de învăţământ superior.

ARTICOLUL 3
Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică(1) Stagiul de practică va avea durata de ................................. .

(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la .................... (zi/lună/an) până la ....................... . (zi/lună/an)

ARTICOLUL 4
Plata şi obligaţiile sociale(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):

Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.

Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European.

Se efectuează în cadrul proiectului ....................................... .

(2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.

(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat.

(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură, specificate la art. 12.

ARTICOLUL 5
Responsabilităţile practicantului(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.

(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii

(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.

(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.

ARTICOLUL 6
Responsabilităţile partenerului de practică(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenţiei-cadru.

(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.

(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.

(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.

(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice.

ARTICOLUL 7
Obligaţiile organizatorului de practică(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.

(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.

(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).

ARTICOLUL 8

Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna ......................................................................

Funcţia .....................................................................

Telefon ......................... Fax ....................... Email ......................................

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna ......................................................................

Funcţia .....................................................................

Telefon .................... Fax ................ Email .....................

ARTICOLUL 9
Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile

Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de ..................... .

ARTICOLUL 10
Raportul privind stagiul de pregătire practică(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.).

(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.

(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:

denumirea modulului de pregătire;

competenţe exersate;

activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică;

observaţii personale privitoare la activitatea depusă.

ARTICOLUL 11
Sănătatea şi securitatea în muncă.
Protecţia socială a practicantului(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi pe teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică.

 

(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.

 

(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.

(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care a avut loc.

 

ARTICOLUL 12
Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:

 

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării stagiului de practică, tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc.):

 

(3) Alte precizări:

 

ARTICOLUL 13
Prevederi finale

Alcătuit în triplu exemplar la data: .........................

+-------------------+---------------------+-------------------------------+-------------------+

| | Rector - Institutie | Reprezentant - Societate | |

| | de invatamant |comerciala, institutie centrala|Student/masterand -|

| |superior (Organizator| ori locala, persoana juridica | (Practicant) |

| | de practica) | (Partener de practica) | |

+-------------------+---------------------+-------------------------------+-------------------+

|Numele si prenumele| | | |

+-------------------+---------------------+-------------------------------+-------------------+

| Data | | | |

+-------------------+---------------------+-------------------------------+-------------------+

| Semnatura | | | |

+-------------------+---------------------+-------------------------------+-------------------+

| Stampila | | | |

+-------------------+---------------------+-------------------------------+-------------------+

Am luat cunostinta.

+-------------------------+-----------------------+-----------------+-------------------------+

| | Nume si prenume | Functie | Semnatura |

+-------------------------+-----------------------+-----------------+-------------------------+

|Cadru didactic supervizor| | | |

+-------------------------+-----------------------+-----------------+-------------------------+

| Tutore | | | |

+-------------------------+-----------------------+-----------------+-------------------------+

| Data | | | |

+-------------------------+-----------------------+-----------------+-------------------------+

ANEXĂ
la convenţia-cadru

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă sau masterat1. Durata totală a pregătirii practice:

 

2. Calendarul pregătirii:

 

3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial):

 

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică:

 

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii:

 

6. Condiţii de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică

 

7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de studentul/masterandul în instituţia de învăţământ superior şi în cadrul stagiului de practică:

 

8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică:

 

9. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ - organizator al practicii, pe perioada stagiului de practică:

 

10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică:

 

11. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:

 

12. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică

+---+----------+--------------------+--------------+----------------------+----------+

|Nr.|Competenta|Modulul de pregatire|Locul de munca|Activitati planificate|Observatii|

+---+----------+--------------------+--------------+----------------------+----------+

+---+----------+--------------------+--------------+----------------------+----------+

+---+----------+--------------------+--------------+----------------------+----------+

13. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică

+-------------------------+--------------------+----------------+--------------------+

| | Nume si prenume | Functie | Semnatura |

+-------------------------+--------------------+----------------+--------------------+

|Cadru didactic supervizor| | | |

+-------------------------+--------------------+----------------+--------------------+

| Tutore | | | |

+-------------------------+--------------------+----------------+--------------------+

| Practicant | | | |

+-------------------------+--------------------+----------------+--------------------+

| Data | | | |

+-------------------------+--------------------+----------------+-----------

Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 21:16
 

Add comment


Security code
Refresh