Vizitati-ne pe Facebook!
Monday July 22, 2024
News Feeds:
ORDIN nr. 3.504 din 12 martie 2012 privin aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETAR PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 April 2012 20:27

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT:
MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2012

 

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,în baza Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Regulamentul de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validãrii tezelor de doctorat, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 2
Regulamentul prevãzut la art. 1 se aplicã pentru validarea tezelor de doctorat susţinute public dupã intrarea în vigoare a prezentului ordin.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului ştiinţific de doctor şi acordarea distincţiei de doctorat*).
________
*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.826/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 4
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Unitatea Executivã pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior, a Cercetãrii, Dezvoltãrii şi Inovãrii (UEFISCDI) şi instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat/instituţiile organizatoare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetãrii,
tineretului şi sportului,
Cãtãlin Ovidiu Baba

Bucureşti, 12 martie 2012.
Nr. 3.504.


ANEXĂ

REGULAMENT
de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validãrii tezelor de doctoratART. 1
Evaluarea de cãtre Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validãrii tezelor de doctorat şi propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizeazã în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 2
În cadrul prezentului regulament, prin document semnat electronic se înţelege documentul semnat cu semnãturã electronicã extinsã, aşa cum este definitã aceasta de Legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã.

ART. 3
(1) Evaluarea dosarelor de cãtre CNATDCU beneficiazã de suportul unui sistem informatic, denumit în continuare platformã electronicã, asigurat de Unitatea Executivã pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior, Cercetãrii, Dezvoltãrii şi Inovãrii (UEFISCDI).
(2) Platforma electronicã asigurã transmiterea în format electronic a informaţiilor în cadrul procedurilor prevãzute de prezentul regulament.
ART. 4
(1) În vederea derulãrii procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) şi instituţiile organizatoare de doctorat (IOD) au obligaţia de a constitui şi de a înainta douã dosare pentru fiecare student-doctorand: unul în format electronic, înaintat CNATDCU prin intermediul platformei electronice asigurate de UEFISCDI, şi unul în format tipãrit, înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (MECTS). Cele douã dosare vor fi înaintate în termen de 30 de zile de la susţinerea publicã a tezei de doctorat.
(2) Dosarul în format electronic, înaintat CNATDCU, include urmãtoarele:
a) copie scanatã a actului de identitate al studentului-doctorand;
b) copie scanatã a certificatului de naştere al studentului-doctorand;

c) copie scanatã a certificatului de cãsãtorie, dacã este cazul;
d) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
e) propunerea de acordare a titlului de doctor, semnatã de preşedintele comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic;
f) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic;
g) lista publicaţiilor rezultate în urma tezei, publicate sau acceptate spre publicare, dacã este cazul;
h) copie scanatã dupã declaraţia semnatã de studentul-doctorand şi de conducãtorul de doctorat privind asumarea rãspunderii cu privire la asigurarea originalitãţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectãrii standardelor de calitate şi de eticã profesionalã, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 681/2011.
(3) Propunerea de acordare a titlului de doctor prevãzutã la alin. (2) lit. e) include:
a) calificativul propus a se acorda;

b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU care corespunde cel mai bine subiectului tezei de doctorat, numitã în continuare comisie principalã; în cazul tezelor care trateazã subiecte interdisciplinare sau multidisciplinare mai pot fi indicate încã maximum douã alte comisii de specialitate din cadrul CNATDCU care corespund subiectului tezei;
c) data susţinerii publice a tezei de doctorat.
(4) Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt înaintate în format PDF, în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la aceastã regulã materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.
(5) Dosarul de doctorat în format tipãrit, înaintat MECTS, conţine:
a) adresa oficialã de înaintare a dosarului de doctorat în format tipãrit cãtre MECTS;
b) procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor şi calificativul;
c) referatul final întocmit în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, care atestã parcurgerea programului de studii universitare de doctorat conform prevederilor legale aplicabile;
d) decizia de numire a comisiei de susţinere publicã a tezei de doctorat;

e) decizia de înmatriculare la studii universitare de doctorat;
f) copie a contractului de studii universitare de doctorat;
g) curriculum vitae şi lista de lucrãri semnate de studentul-doctorand;
h) copii legalizate ale urmãtoarelor documente: certificat de naştere, certificat de cãsãtorie (dupã caz), diplomã de bacalaureat, diplomã de licenţã şi foaie matricolã/supliment la diplomã, diplomã de master (dupã caz) şi foaie matricolã/supliment la diplomã;
i) teza de doctorat în format electronic, pe CD, în douã exemplare, care va cuprinde: textul integral al tezei de doctorat (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba românã (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba englezã (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba francezã (în format PDF).
ART. 5
(1) Dosarul solicitat prin platforma electronicã se semneazã electronic de cãtre reprezentantul legal al IOSUD/IOD sau de cãtre o persoanã delegatã de acesta.
(2) Prin semnãtura prevãzutã la alin. (1), semnatarul îşi asumã rãspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosar, precum şi corectitudinea informaţiilor solicitate prin platforma electronicã.

ART. 6
(1) UEFISCDI verificã din punct de vedere administrativ componenţa dosarului în format electronic transmis de cãtre IOSUD/IOD prin platforma electronicã şi are obligaţia de a semnala instituţiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente.
(2) UEFISCDI respinge dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate o singurã datã de cãtre CNATDCU şi care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum şi dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate de douã ori de cãtre CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 7
(1) UEFISCDI poate analiza teza de doctorat cu programe de calculator specializate în verificarea originalitãţii. Rezultatul acestei analize este inclus în dosar.
(2) În termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea dosarului, UEFISCDI înainteazã dosarul preşedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU indicate drept comisie principalã în propunerea de acordare a titlului de doctor.
ART. 8
(1) În termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea dosarului, în cazul în care preşedintele comisiei principale considerã cã subiectul tezei de doctorat se încadreazã mai bine unei alte comisii de specialitate, informeazã preşedintele respectivei comisii şi, cu acordul acestuia, îi transmite dosarul, noua comisie de specialitate devenind comisia principalã. Motivaţia alocãrii la o altã comisie de specialitate se transmite de cãtre preşedintele comisiei principale iniţiale cãtre preşedintele panelului din care face parte comisia iniţialã şi cãtre preşedintele CNATDCU.

(2) În cazul tezelor care trateazã subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, evaluatorii pot fi propuşi de cãtre mai multe comisii de specialitate, din cadrul panelului din care face parte comisia principalã şi, dupã caz, din cadrul altor paneluri.
ART. 9
Fiecare tezã de doctorat este analizatã de cãtre o comisie de evaluare formatã din 3 persoane, desemnate dintre membrii CNATDCU.
ART. 10
(1) În termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea dosarului, preşedintele comisiei principale, pe baza propunerii din dosar, comunicã numãrul de evaluatori repartizaţi fiecãrei comisii de specialitate şi transmite dosarul tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate sau birourilor comisiilor de specialitate care propun evaluatorii din comisia de evaluare a respectivei teze.
(2) În cazul prevãzut la art. 8 alin. (2), preşedintele comisiei principale stabileşte numãrul de evaluatori care sunt propuşi de cãtre fiecare comisie de specialitate, pe baza propunerii din dosar, astfel încât numãrul de evaluatori propuşi de comisia principalã sã nu fie mai mic decât numãrul de evaluatori propuşi de alte comisii.
ART. 11
Se aflã în situaţia de conflict de interese în cazul evaluãrii unui dosar persoanele care:

a) se aflã în relaţie de soţi, afini şi rude pânã la gradul al IIIlea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducãtorul de doctorat al acestuia;
b) sunt sau au fost angajate, în ultimii 5 ani anteriori evaluãrii, în IOSUD/IOD care propune acordarea titlului de doctor sau în una dintre instituţiile componente ale IOSUD/IOD;
c) s-au aflat în orice tip de relaţii contractuale cu studentul-doctorand sau cu conducãtorul de doctorat al acestuia.
ART. 12
(1) Pentru fiecare tezã, birourile fiecãrei comisii de specialitate cãreia i s-a repartizat dosarul selecteazã evaluatorii repartizaţi respectivei comisii dupã urmãtoarea procedurã, în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea dosarului de cãtre birourile comisiilor de specialitate:
a) dosarul este transmis tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate;
b) oricare dintre membrii biroului comisiei de specialitate şi cel puţin un numãr de membri egal cu numãrul de evaluatori repartizaţi comisiei de specialitate, indicaţi de preşedintele comisiei de specialitate, propun câte un evaluator în termen de 5 zile lucrãtoare, care sã facã parte din comisia de evaluare a dosarului;
c) în cazul în care unul sau mai mulţi membri ai biroului comisiei de specialitate nu şi-au exprimat opţiunea pânã la expirarea termenului prevãzut la lit. b) vor fi luate în considerare numai opţiunile exprimate pânã în acel moment;

d) fiecare dintre evaluatorii propuşi este confirmat prin votul membrilor biroului comisiei de specialitate, votul fiind considerat valid în cazul în care voteazã pentru confirmare cel puţin jumãtate plus unu din membrii biroului comisiei de specialitate;
e) dupã accesul la informaţiile din dosar, evaluatorii confirmaţi transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de evaluare a tezei, prin care declarã cã nu se aflã în conflict de interese pentru evaluarea tezei;
f) procedura se finalizeazã atunci când evaluatorii confirmaţi şi care au transmis acceptul lor sunt într-un numãr egal cu numãrul de evaluatori repartizat comisiei de specialitate.
(2) Preşedintele comisiei principale emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzând evaluatorii confirmaţi.
ART. 13
(1) În cazul în care într-o comisie de specialitate a CNATDCU nu existã numãrul necesar de membri care sã nu se afle în conflict de interese pentru evaluarea tezei, preşedintele comisiei de specialitate transmite preşedintelui CNATDCU propunerea de includere în comisia de specialitate, exclusiv pentru aceastã evaluare, a unor membri suplimentari, cu nominalizarea acestora. Preşedintele CNATDCU transmite ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului aceastã propunere spre aprobare prin ordin.
(2) Membrii suplimentari propuşi potrivit alin. (1) trebuie sã satisfacã condiţiile şi standardele minimale necesare pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar prevãzute de art. 217 alin. (1) şi art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14

Procesul de evaluare începe imediat dupã stabilirea comisiei de evaluare şi emiterea deciziei de numire a acesteia.
ART. 15
Membrii comisiei de evaluare se pot consulta între ei în vederea evaluãrii dosarului.
ART. 16
Comisia de evaluare analizeazã teza de doctorat din urmãtoarele perspective:
a) relevanţa ştiinţificã;
b) impactul potenţial al rezultatelor şi mãsura în care teza aduce contribuţii substanţiale la cunoaştere;
c) originalitatea şi caracterul inovativ sau creativ şi mãsura în care candidatul demonstreazã abilitãţi de gândire criticã independentã;

d) mãsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele şi metodologiile de cercetare;
e) mãsura în care modalitatea de prezentare a informaţiilor în cadrul tezei este adecvatã;
f) mãsura în care candidatul demonstreazã înţelegerea literaturii relevante în domeniu şi familiarizarea cu aceasta;
g) mãsura în care rezultatele prezentate în tezã au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluãrii de cãtre evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicaţii ori mãsura în care rezultatele prezentate în tezã au potenţialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;
h) respectarea normelor de bunã conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare.
ART. 17
(1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre urmãtoarele elemente:
a) votul de validare a tezei de doctorat şi calificativul propus a se acorda;

b) votul de invalidare a tezei de doctorat, însoţit de un referat care argumenteazã votul şi care nu poate dezvãlui identitatea evaluatorului pentru studentul-doctorand.
(2) Referatul prevãzut la alin. (1) lit. b) poate fi redactat în limba românã şi, dupã caz, în limba în care a fost redactatã teza de doctorat.
ART. 18
(1) Comisia de evaluare decide validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza majoritãţii voturilor membrilor comisiei de evaluare.
(2) În cazul în care se decide validarea tezei de doctorat, comisia de evaluare aprobã calificativul acordat de comisia de doctorat.
(3) Deciziile prevãzute la alin. (1) şi (2) sunt valide în cazul în care fiecare membru al comisiei de evaluare îşi exprimã votul.
(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare trebuie sã cunoascã modul în care au votat toţi membrii comisiei de evaluare.
(5) Raportul sintetic de evaluare a tezei de cãtre comisia de evaluare este constituit din numãrul de voturi de validare, respectiv de invalidare, din referatele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. b), fãrã indicarea modului în care a votat individual fiecare evaluator, şi, în cazul în care a fost decisã validarea tezei, din calificativul propus de comisia de evaluare.

ART. 19
(1) Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronicã sau, în cazul în care posibilitãţile tehnice nu permit, direct de cãtre membrii comisiei de evaluare preşedintelui comisiei principale, birourilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii şi celorlalţi membri ai comisiei de evaluare, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare.
(2) Modul în care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional şi nu poate fi dezvãluit decât persoanelor prevãzute la alin. (1), comisiilor de control stabilite de cãtre Consiliul general al CNATDCU şi organelor abilitate de control.
(3) Pentru încãlcarea prevederilor alin. (2), persoanele în culpã rãspund conform legii.
(4) Raportul sintetic de evaluare a tezei se sintetizeazã şi se trimite prin platforma electronicã sau, în cazul în care posibilitãţile tehnice nu permit, de cãtre preşedintele comisiei principale membrilor panelului din care face parte comisia principalã, membrilor Consiliului general al CNATDCU şi membrilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii, în termen de 5 zile lucrãtoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.
ART. 20
(1) În cazul în care comisia de evaluare a stabilit validarea tezei de doctorat, membrii panelului pe un domeniu fundamental din care face parte comisia principalã şi membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei în cadrul panelului. Solicitarea se transmite preşedintelui panelului prin mijloace electronice, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.
(2) Cel puţin o pãtrime din membrii panelului din care face parte comisia principalã sau cel puţin o pãtrime din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei în cadrul panelului. Panelul din care face parte comisia principalã aprobã prin decizie validarea sau, pentru motive bine întemeiate, poate decide reluarea evaluãrii tezei de doctorat, în termen de maximum 30 de zile de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.

(3) În cazul în care panelul decide reluarea evaluãrii tezei de doctorat, panelul adoptã prin decizie o motivare scrisã, care se transmite membrilor comisiei de evaluare şi birourilor comisiilor de specialitate din care aceştia fac parte, precum şi membrilor Consiliului general al CNATDCU.
ART. 21
(1) În cazul în care, din motive temeinice, panelul ia decizia reluãrii evaluãrii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea:
a) se reia procedura de stabilire a componenţei comisiei de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament, astfel încât membrii comisiei iniţiale de evaluare sã nu facã parte din noua comisie de evaluare;
b) se reia evaluarea dosarului de cãtre noua comisie de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament.
(2) Procedura reluãrii evaluãrii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea se declanşeazã automat şi la solicitarea ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
(3) În cazul în care noua comisie de evaluare stabileşte validarea tezei, aprobarea panelului se acordã din oficiu, iar preşedintele CNATDCU emite decizia de validare.
ART. 22

În baza aprobãrii panelului pentru validarea tezei de doctorat sau, în cazul în care nu a fost solicitatã analiza tezei în cadrul panelului, potrivit prevederilor art. 21, în baza raportului sintetic de evaluare a tezei de cãtre comisia de evaluare, preşedintele CNATDCU emite decizia de validare în termen de 10 zile lucrãtoare.
ART. 23
(1) În baza deciziei de validare, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului acordarea titlului de doctor. Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului atribuie titlul de doctor prin ordin, în care se specificã calificativul acordat.
(2) Compartimentul de specialitate al MECTS transmite IOSUD/IOD ordinul de aprobare, însoţit de raportul sintetic de evaluare a tezei, în termen de 15 zile lucrãtoare de la emiterea ordinului.
ART. 24
(1) În cazul în care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat, preşedintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei. Decizia de invalidare, însoţitã de raportul sintetic de evaluare, se transmite MECTS în vederea comunicãrii acesteia cãtre IOSUD/IOD, conform art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare dupã evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite ordin de neacordare a titlului.
ART. 25

(1) Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum şi decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii cãtre IOSUD/IOD. Contestaţia se înregistreazã oficial la MECTS şi se transmite la UEFISCDI, în vederea derulãrii procedurii privind contestaţiile, prevãzutã de prezentul regulament.
(2) Comisia de analizã a contestaţiei este formatã din 3 persoane şi se numeşte de cãtre Consiliul general al CNATDCU, dintre membrii CNATDCU, persoanele numite fiind altele decât cele care au fãcut parte din comisia de evaluare a tezei, respectându-se procedura prevãzutã la art. 10.
(3) Comisia de analizã a contestaţiei întocmeşte în termen de 14 zile lucrãtoare de la numirea acesteia un raport de analizã a contestaţiei, pe care îl înainteazã Consiliului general al CNATDCU. În termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea raportului comisiei de analizã a contestaţiei, Consiliul general al CNATDCU va decide.
(4) În cazul în care raportul comisiei de analizã a contestaţiei dovedeşte cã procedura nu a fost respectatã, la propunerea comisiei de analizã a contestaţiei Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit cã procedura nu a fost respectatã, potrivit prevederilor prezentului regulament.
(5) În cazul în care raportul comisiei de analizã a contestaţiei dovedeşte cã obiectul contestaţiei este nefondat, CNATDCU decide menţinerea deciziei iniţiale.
(6) Raportul comisiei de analizã a contestaţiei şi decizia CNATDCU se transmit MECTS pentru a fi comunicate contestatarului, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea oficialã a contestaţiei.
ART. 26
La începutul fiecãrui an, UEFISCDI publicã pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordãrii titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numãrul de dosare evaluate, fãrã indicarea identitãţii persoanelor care au evaluat un anumit dosar.

ART. 27
(1) Orice persoanã, inclusiv membrii CNATDCU, poate sesiza în scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de eticã profesionalã, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia.
(2) Consiliul general al CNATDCU analizeazã fiecare sesizare primitã, consultând, dupã caz, alţi membri ai CNATDCU.
(3) În urma fiecãrei sesizãri, în termen de maximum 60 de zile de la primirea acesteia, Consiliul general al CNATDCU decide dacã au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de eticã profesionalã, iar preşedintele CNATDCU transmite autorului sesizãrii decizia Consiliului general al CNATDCU şi motivarea acesteia.
(4) În cazul în care, în urma unei sesizãri sau prin autosesizare, Consiliul general al CNATDCU decide cã nu au fost respectate standardele de calitate sau de eticã profesionalã, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului una sau mai multe dintre urmãtoarele mãsuri:
a) retragerea calitãţii de conducãtor de doctorat;
b) retragerea titlului de doctor;
c) retragerea acreditãrii şcolii doctorale.

(5) În urma propunerilor prevãzute la alin. (4), ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului poate lua mãsuri, conform prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze constatã nerespectarea standardelor de calitate sau de eticã profesionalã, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau a activitãţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia invalideazã teza de doctorat, comunicã aceste constatãri celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizeazã Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilitãţii conducãtorului de doctorat sau a şcolii doctorale şi aplicarea prevederilor alin. (4).
(7) În cazul în care, în decursul analizei tezei de doctorat, membrii CNATDCU constatã existenţa unor abateri de la buna conduitã în cercetare-dezvoltare, inclusiv existenţa plagiatului, având ca responsabili conducãtorul de doctorat sau personalul didactic ori de cercetare-dezvoltare al IOSUD/IOD, membrii CNATDCU sunt obligaţi sã sesizeze, potrivit legii, Consiliul Naţional de Eticã a Cercetãrii Ştiinţifice, Dezvoltãrii Tehnologice şi Inovãrii, în vederea analizãrii cazului.
(8) Conducãtorul de doctorat rãspunde împreunã cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de eticã profesionalã, inclusiv de asigurarea originalitãţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Last Updated on Monday, 09 April 2012 20:40
 

Add comment


Security code
Refresh