Vizitati-ne pe Facebook!
Saturday April 20, 2024
News Feeds:
ORDIN nr. 3.666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor si obligaţiilor studentului PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 April 2012 20:21

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT:
MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 4 aprilie 2012

 

 

 

 

În conformitate cu art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2

Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de cãtre Direcţia generalã de învãţãmânt superior şi asociaţiile studenţeşti.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
Cãtãlin Ovidiu Baba

Bucureşti, 30 martie 2012.
Nr. 3.666.


ANEXĂ

CODUL
drepturilor şi obligaţiilor studentului

ART. 1
(1) Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învãţãmânt superior.
(2) Studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învãţãmânt superior militar şi învãţãmântul de informaţii, de ordine publicã şi de securitate naţionalã beneficiazã de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacã acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementãrile elaborate de structurile abilitate din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã.
(3) Studenţii înmatriculaţi în universitãţile confesionale beneficiazã de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacã acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementãrile elaborate în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecãrui cult.
ART. 2
Senatul universitar nou-ales adoptã Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale prezentului cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia.
ART. 3
(1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândeşte prin admiterea la un program de studii universitare de licenţã, master şi, respectiv, doctorat, potrivit art. 142 alin. (7) şi art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand sunt prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
(3) Contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.
ART. 4
(1) Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activitãţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activitãţi prestabilite. Universitatea are obligaţia de a reglementa aspectele de mai sus prin codul prevãzut la art. 2.

(3) Instituţiile de învãţãmânt superior coopereazã cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se consultã cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învãţãmântului superior.
ART. 5
Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaboreazã anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul naţional de învãţãmânt. Raportul se face public înainte de începerea fiecãrui an universitar pe site-ul universitãţii. În cazul constatãrii unor deficienţe, universitatea are obligaţia de a face publice modalitãţile de soluţionare a acestora.
ART. 6
(1) Studenţii sunt parteneri ai instituţiilor de învãţãmânt superior şi membri ai comunitãţii universitare, având drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Activitatea studenţilor în cadrul comunitãţii universitare este reglementatã de principiile enunţate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 7
Statul garanteazã pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învãţãmânt un învãţãmânt echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.

ART. 8
Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un numãr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii. Asigurarea, pentru aceastã categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţionalã şi profesionalã, a serviciilor de tutorat, precum şi urmãrirea traseelor educaţionale în vederea asigurãrii integrãrii lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie, împreunã cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calitãţii universitãţii.
ART. 9
Propaganda politicã, precum şi orice formã de discriminare individualã sau de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de învãţãmânt superior.
ART. 10
Drepturile studenţilor cu dizabilitãţi fizice în desfãşurarea activitãţilor academice şi a celor sociale şi culturale sunt prevãzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
(1) Studentul beneficiazã de urmãtoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:

a) dreptul la învãţãmânt de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate internã şi externã, cu recunoaşterea, conform legii, a creditelor obţinute în acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi cartelor universitare;
d) dreptul la protecţia datelor personale;
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultãţii;
f) dreptul de a fi informat, în primele douã sãptãmâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analiticã, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalitãţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioarã a modalitãţilor de evaluare şi examinare poate fi fãcutã doar cu acordul studenţilor;
g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un "Ghid al studentului", cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învãţãmânt, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materialã a universitãţii şi a facultãţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalitãţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilitãţi, precum şi alte facilitãţi şi subvenţii acordate;
h) dreptul de a beneficia de un îndrumãtor de an/secţie/grupã, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul cãreia îşi desfãşoarã cursurile;

i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrãrilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Evaluãrile sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practicã, programe de studiu şi cadre didactice;
j) dreptul de acces la regulamente, hotãrâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiazã, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
k) drepturi de autor şi de proprietate intelectualã pentru rezultatele obţinute prin activitãţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artisticã şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între pãrţi;
l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academicã, profesionalã, psihologicã şi socialã, conexe activitãţii de învãţãmânt, puse la dispoziţie de instituţia de învãţãmânt superior, potrivit Cartei universitare;
m) dreptul la practicã în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi dreptul la baza materialã, transport şi masã asigurate în condiţiile legii;
n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, dupã evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practicã în conformitate cu programul de studiu;
o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei în vigoare;
p) dreptul de a studia în limba maternã sau într-o limbã de circulaţie internaţionalã, dacã existã aceastã posibilitate în instituţia de învãţãmânt superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;

q) dreptul de a refuza sã participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregãtire practicã;
r) dreptul la o evaluare obiectivã şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite dupã parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul dupã care a fost evaluat;
s) dreptul la examinarea printr-o metodã alternativã atunci când suferã de o dizabilitate temporarã sau permanentã, certificatã medical, care face imposibilã prezentarea cunoştinţelor învãţate în maniera prestabilitã de cãtre titularul de curs, astfel încât metoda alternativã indicatã sã nu limiteze atingerea standardelor examinãrii;
ş) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universitãţii. Rezolvarea contestaţiei va fi fãcutã de cãtre o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care studentul solicitã acest lucru;
t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrãrii de licenţã/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat;
ţ) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltãrii personale, integrãrii în societate şi dezvoltãrii capacitãţii de angajare, pãstrãrii locului de muncã şi mobilitãţii pe piaţa muncii;
u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învãţare, conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un numãr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.
(2) Universitatea va publica rezultatele evaluãrii cadrelor didactice de cãtre studenţi pe site-ul propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluãrilor pentru fiecare profesor în parte.

(3) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintã un criteriu obligatoriu de evaluare a calitãţii programelor de studiu.
ART. 12
(1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul universitãţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Cartei universitare.
(2) Studenţii participã la luarea deciziilor din cadrul universitãţilor în temeiul urmãtoarelor drepturi:
a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universitãţii, conform Legii nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar şi în consiliul facultãţii într-o proporţie de minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Cartei universitare;
c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universitãţii care gestioneazã serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazãri, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalitãţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestui, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de cãtre reprezentanţii studenţilor în legãturã cu hotãrârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.
(3) Instituţiile de învãţãmânt superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţioneazã conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat şi consiliu de administraţie) ale universitãţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
(5) Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultãţilor şi în senatele universitare sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultãţii, respectiv al universitãţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanţi de drept în aceste structuri. Numãrul reprezentanţilor delegaţi de organizaţiile studenţeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
(6) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive decât cele prevãzute de Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se realizeazã în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de cãtre studenţi.
(7) Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemneazã reprezentanţi în consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (MECTS) potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 13
(1) Studenţii beneficiazã de gratuitate pentru:

a) studii universitare de licenţã, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile şi conform reglementãrilor Legii nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazul cetãţenilor români, cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile prevãzute la art. 205 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestã statutul de student (inclusiv situaţia şcolarã/foaia matricolã, diploma de licenţã, inginer, urbanist, master şi doctor, suplimentele la diplomã, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecã);
c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operã, film, la alte manifestãri culturale şi sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţãrii, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În cazul eliberãrii duplicatelor actelor de studii, instituţiile de învãţãmânt superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
(3) Studenţii beneficiazã de urmãtoarele reduceri de tarife:
a) cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţã şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operã, film, la alte manifestãri culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Studenţii sunt încurajaţi sã participe la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un numãr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ART. 14
Studenţii beneficiazã de urmãtoarele drepturi sociale:
a) asistenţã medicalã gratuitã potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) cazare, cu excepţia cazului în care studiazã în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii;
c) subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activitãţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activitãţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare;
e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizãri de cãtre organisme specializate prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizeazã, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritãţile publice, instituţiile publice şi din alte unitãţi care semnaleazã încãlcãri ale legii;
f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universitãţii şi de a primi rãspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;

g) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrãtoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilitãţi.
ART. 15
(1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitarã.
(2) Studenţii au dreptul sã fie informaţi cu privire la numãrul, tipul şi cuantumul fiecãrei taxe practicate de cãtre universitãţi.
ART. 16
(1) Studenţii pot beneficia de urmãtoarele tipuri de burse:
a) burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale universitãţilor şi care pot fi împãrţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţã;
b) burse sociale, pentru susţinerea financiarã a studenţilor cu venituri reduse, al cãror cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masã şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;

c) burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universitãţilor, precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al cãror cuantum trebuie sã acopere cel puţin costurile pentru masã şi cazare;
d) burse pe bazã de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevãzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 17
(1) Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesionalã, culturalã sau sportivã beneficiazã de locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesionalã în context nonformal pentru care studenţii pot primi un numãr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei universitare.
(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanţelor, cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite.
ART. 18

Studenţii au urmãtoarele obligaţii:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învãţãmânt şi programelor analitice ale disciplinelor;
b) de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universitãţii;
c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învãţãmânt superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
d) de a respecta standardele de calitate impuse de cãtre universitãţi;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrãrile elaborate;
f) de a respecta prevederile codului etic al universitãţii;
g) de a elabora şi susţine lucrãri de evaluare la nivel de disciplinã şi lucrãri de absolvire originale;

h) de a sesiza autoritãţilor competente orice nereguli în procesul de învãţãmânt şi în cadrul activitãţilor conexe acestuia;
i) de a participa la activitãţi academice fãrã a fi sub influenţa bãuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;
j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
k) de a utiliza în mod corespunzãtor, conform destinaţiei stabilite, toate facilitãţile şi subvenţiile primite;
l) de a respecta curãţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
m) de a pãstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior;
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de cãtre instituţia de învãţãmânt superior;
o) de a informa autoritãţile competente cu privire la existenţa oricãrei situaţii care ar putea influenţa buna desfãşurare a activitãţilor de studiu individual şi general;

p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de cãtre instituţia la care studiazã, în condiţiile stabilite în contractul de studiu.
ART. 19
Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaboreazã anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universitãţile din sistemul naţional de învãţãmânt.

 

Last Updated on Monday, 09 April 2012 20:40
 

Add comment


Security code
Refresh