Vizitati-ne pe Facebook!
Saturday April 20, 2024
News Feeds:
Statut PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 September 2010 11:02

STATUTUL ASOCIATIEI ALUMNI A UNIVERSITATII  TITU MAIORESCU


Capitolul I. DISPOZITII GENERALE
Art 1. – Asociatia Alumni a Universitatii Titu Maiorescu, denumita în continuare si „Asociatia ” este constituita în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, precum si al Actului Constitutiv, de catre asociatii fondatori:
1. Idita Marius
2. Ruca Andreea-Cristina
3. Vlasceanu Ioana-Liliana
4. Maxim Felicia
5. Slavu Paraschiva-Violeta
6. Cândea-Muntean Nicoleta
7. Câmpurean Mariana

Art. 2. – (1) Prin înfiintarea Asociatia Alumni a Universitatii Titu Maiorescu, asociatii si-au propus ca scop: crearea cadrului organizatoric pentru promovarea elementelor de noutate si de actualitate din domeniul dreptului românesc, comunitar si international în rândul absolventilor Universitatii Titu Maiorescu, realizarea interrelationarii optime între activitatea juridica teoretica si cea practica, sprijinirea lor pentru integrarea profesionala si ridicarea nivelului stiintific si cultural.
(2) Asociatia, prin caracterul sau neguvernamental, va promova initiative, va intreprinde actiuni si va face demersuri concrete în vederea sporirii gradului de transparenta a institutiilor publice în procesul de invatamânt, ridicarea acestui proces la nivelul standardelor, criteriilor si indicatorilor de performanta de la nivel european si international, dezvoltarea unei culturi a calitatii, cresterea preocuparilor pentru cultura civica, stimularea intensificarii relatiilor între corpul profesoral si absolventi.
(3) Asociatia nu permite nici un fel de discutii sau manifestai de orice fel, cu caracter politic sau confesional.

Art. 3. – În realizarea scopului sau Asociatia îsi propune urmatoarele obiective:
a) difuzarea în rândul absolventilor Universitatii Titu Maiorescu a modificarilor legislatiei, a evolutiei practicii jurisdictionale, a noutatilor aparute în doctrina;
b) stimularea relatiilor interactive între oamenii de stiinta si ai dreptului;
c) organizarea unor manifestari specifice dezvoltarii dialogului între corpul profesoral si absolventi pe de o parte si între angajator si absolvent, pe de alta parte;
d) sprijinirea absolventilor Universitatii Titu Maiorescu pentru accesul pe piata muncii si integrarea lor profesionala;
e) orientarea studentilor cu aptitudini specifice spre activitatea de cercetare stiintifica în domeniul dreptului românesc, comunitar si international;
f) reprezentarea intereselor profesionale ale tuturor membrilor asociatiei în raporturile cu asociatiile similare din tara si din strainatate.

Art. 4. – Principalele mijloace pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei sunt:

a) Initierea de proiecte privind oferirea primului serviciu absolventilor Universitatii Titu Maiorescu;
b) organizarea de concursuri interstudentesti pe teme juridice;
c) organizarea de seminarii, simpozioane, conferinte si alte reuniuni cu tematica juridica si de integrare profesionala;
d) crearea si actualizarea unei baze de date si informatii de specialitate în vederea documentarii acelor interesati;
e) organizarea de training-uri pentru studentii si absolventii Universitatii Titu Maiorescu;
f) realizarea unei baze de date privind studentii si absolventii Universităţii Titu Maiorescu în vederea întocmirii de programe de integrare profesionala;
g) editarea unei reviste periodice a asociatiei, a unor pliante tematice, carti si alte publicatii de specialitate;
h) sprijinirea proiectelor si programelor profesionale initiate de studentii sau absolventii;
i) initierea unor proiecte privind promovarea imaginii Universitatii Titu Maiorescu;
j) colaborarea cu organizatii de profil din tara si din strainatate;
k) alte mijloace menite sa conduca la îndeplinirea scopului si obiectivelor Asociatiei.
l) încheierea de Contracte de Practică în numele Universităţii Titu Maiorescu.

Art. 5. – (1) Asociatia îsi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar de cel putin 3 membri, organe proprii de conducere si patrimoniu distinct de cel al asociatiei, prin hotarârea Adunarii Generale a acesteia.
(2) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putând încheia, în nume propriu, acte juridice cu respectarea conditiilor stabilite de Adunarea Generala a Asociatiei prin actul constitutiv al filialei, precum si acte juridice de dispozitie, în numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotarârii prealabile a Consiliului director al Asociatiei.

Art. 6. – (1) Asociatia îsi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica, prin hotarârea Adunarii Generale a ei.
(2) Sucursala desfasoara activitati date în competenta ei de catre Adunarea generala a Asociatiei.

Capitolul II. CALITATEA DE ASOCIAT
Art. 7. – (1) Asociatia Alumni a Universitatii Titu Maiorescu are urmatoarele categorii de asociati:
a) asociat fondator;
b) asociat de onoare;
c) asociat.
(2) Asociati fondatori sunt absolventii care au întemeiat Asociatia iar asociati de onoare pot fi persoanele reprezentative din cadrul sau din afara Asociatiei, cu prestigiu stiintific sau profesional, care au adus sau aduc o contribute deosebita la promovarea acesteia, a programelor si actiunilor, la sporirea mijloacelor financiare fi materiale ale ei.
(3) Calitatea de asociat de onoare se dobândeste la propunerea Consiliului director, prin hotarârea Adunarii generale luata cu majoritate simpla de voturi, adica jumatate plus unu din cei prezenti.

Art. 8. – (1) Pentru a deveni asociat (art. 5, lit. c), este necesar ca persoana solicitanta sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie absolvent sau student al unei facultăţi din cadrul Universitatii Titu Maiorescu;
b) sa fie de o moralitate desavârsita;
c) sa sustina material asociatia si programele sale prin plata taxei de înscriere si a cotizatiei lunare, precum si prin alte contributii benevole, în limita posibilitatilor.
(2) Solicitantul, la înscriere trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) diploma de absolvire sau carnetul de student în copii xerox;
(4) Odata cu documentele prevazute la alin. (2) solicitantul trebuie sa plateasca
taxa de înscriere si cotizatia pe cel putin prima luna;
(5) Taxa de înscriere este de 5 lei;
(6) Cotizatia luara va fi de 10 lei

Art. 9. – (1) Calitatea de membru înceteaza prin:
a) retragere;
b) excludere;
c) orice alte cauze prevazute de lege;
(2) Calitatea de membru poate înceta prin excludere în urmatoarele situatii:
a) nerespectarea repetata a hotarârilor Adunarii generale sau a deciziilor Consiliului Director, ori încalcarea grava a prevederilor prezentului Statut;
b) savârsirea de fapte penale, cu intentie si sanctionate printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila;
c) neplata cotizatiei pe o perioada de cel putin 3 luni;
d) orice alte fapte care aduc atingere imaginii si prestigiului Asociatiei.
(3) Retragerea asociatului se constata de Consiliul director iar excluderea se constata si se hotaraste de Adunarea generala cu majoritatea simpla a voturilor adica jumatate plus unu din cei prezenti.

Art. 10. – Membrii Asociatiei au urmatoarele:

a) Drepturi:
1. Sa aleaga si sa fie alesi în Consiliul director;
2. Sa participe la toate programele si manifestarile organizate de Asociatie;
3. Sa fie informat cu privire la actiunile intreprinse;
4. Sa fie sprijiniti în ceea ce priveste protectia drepturilor pe care i le confera calitatea de membru.

b) Obligatii:
1. Sa respecte prevederile prezentului Statut, hotarârile Adunarii generate si deciziile Consiliului director;
2. Sa contribuie la dezvoltarea activitatii Asociatiei si la promovarea imaginii acesteia;
3. Sa-si plateasca cu regularitate cotizatia lunara;
4. Sa sprijine moral si material activitatea Asociatiei.

Capitolul III. CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI


Art. 11. – Veniturile Asociatiei provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale înfiintate de Asociatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii, sponsorizari sau legate testamentare;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.

Art. 12. – (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale.
(2) Dividendele obtinute de asociatie din activitatile societatilor comerciale, în vederea realizarii scopului si a obiectivelor propuse de Asociatie, daca nu se reinvestesc în acestea se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.
(3) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul si obiectivele ei.


Capitolul IV. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL
Sectiunea 1 -Adunarea generala

Art. 13. (1) Adunarea generala a Asociatiei este organul de conducere al acesteia, alcatuit din totalitatea asociatilor.
(2) în competenta adunarii generale se cuprind:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) infiintarea de filiale si sucursale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau în prezentul statut.

Art. 14 – (1) – Adunarea generala se întruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra Consiliului director si cenzorului/comisiei de cenzori.
(2) Adunarea generala se convoaca de catre Comitetul director cu cel putin 30 de zile înainte printr-un ziar de circulate nationala/fax sau orice alt mijloc de comunicare.
(3) Adunarea generala este statutar constituita în prezenta unui numar de cel putin 2/3 din numarul total al asociatiilor si ia hotarâri cu majoritate simpla de voturi, adica jumatate plus unu din cei prezenti.
(4) în cazul în care la prima convocare nu se întruneste cvorumul necesar, Consiliul director o va reconvoca la un interval de 15 zile. Ea va fi statutar constituita indiferent de numarul asociatilor prezenti si va lua hotarâri cu majoritate simpla, adica jumatate plus unu din cei prezenti.

Art 15. – (1) – Asociatul care, într-o anumita problema supusa adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele în linie colaterala sau afinii sai pâna la gradul al patrulea inclusiv, nu va lua parte atât la deliberare cât si la vot.
(2) Asociatul care încalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 16 – (1) – Hotarârile Adunarii generale adoptate în limitele legii, ale actului constitutiv si ale prezentului statut sunt obligatorii pentru toti asociatii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generala sau daca au votat împotriva.
(2) Hotarârile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi atacate în justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotriva si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinta, în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinta despre hotarârile sau de la data când a avut loc sedinta, dupa caz.

Sectiunea a 2-a – Consiliul director

Art. 17. – (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii generale si poate sa aiba în alcatuirea sa si personal din afara asociatiei, în limita a cel mult ¼ din componenta sa.
(2) Consiliul director este ales de Adunarea generala este format din:
a) presedinte;
b) vicepresedinte;
c) trezorier;
d) secretar;
e) membri 1-4.
(3) în exercitarea competentei sale, Consiliul director:
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, precum si proiectul programelor asociatiei;
b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea generala.
(4) Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la alin. 3 lit. b) si d).

Art. 18. – (1) Consiliul director se întruneste cel putin o data pe luna sau ori de câte ori este necesar, daca se întrunesc cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(2) Consiliul director aproba ordinea de zi a fiecarei sedinte iar dezbaterile din cadrul întrunirilor sale se iau cu majoritatea simpla a voturilor adica jumatate plus unu din cei prezenti.
(3) Dezbaterile si deciziile Consiliului director se consemneaza în registrul de procese-verbale.

Sectiunea a 3-a – Cenzorul / Comisia de cenzori

Art. 19. – Numirea cenzorului /comisiei de Cenzori va fi guvernata de urmatoarele reguli:
a) numirea unui cenzor este obligatorie daca numarul asociatilor este mai mare de 15 iar functia poate fi îndeplinita si de o persoana din afara asociatiei si daca persoana respectiva are calificarea necesara, adica este contabil autorizat sau expert contabil.
b) în cazul când asociatia va numara peste 100 de membri înscrisi pâna la data întrunirii ultimei Adunari generale a asociatiei se alege o comisie formata din 3-7 membri din care cel putin una trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil în conditiile legii.
în realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) participa la sedintele Comitetului director, fara drept de vot (în cazul când este constituita comisie de cenzori la aceste sedinte participa numai presedintele comisiei sau, în lipsa, reprezentantul sau).
d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea generala.

Capitolul V. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
Sectiunea 1 – Dizolvarea asociatiei

Art 20. – Asociatia se dizolva:

a) de drept prin:
1. realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
2. imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director, în conformitate cu prevederile prezentului statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constitute;
3. reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca aceasta nu a fost complinita timp de trei luni.
b) prin hotarârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate atunci când:
1. scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
2. realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
3. urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
4. a devenit insolvabila;
5. prin natura scopului sau obiectivelor propuse urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile si care nu vor putea fi initiate decât dupa obtinerea acestora.
6. prin hotararea Adunarii generale.

Sectiunea a 2-a – Lichidarea asociatiei

Art. 21. – (1) în cazul dizolvarii asociatiei se numesc lichidatori de catre instanta judecatoreasca sau de adunarea generala, potrivit legii.
(2) Imediat dupa intrarea lor în functie, lichidatorii efectueaza inventarul si încheie bilantul contabil care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei.
(3) Lichidatorii sunt obligati sa, continue operatiunile juridice în curs, sa încaseze creantele, sa plateasca creditorii si daca numerarul este insuficient, sa transforme restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. Ei pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs.
(4) De asemenea, ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei, precum si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori, în conditiile legii.
(6) Dupa încheierea lichidarii bunurile ramase se vor transmite cu titlu gratuit Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, potrivit art. 60 si urm. din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
Asociatia Alumni a Universitatii Titu Maio
rescu.

Last Updated on Friday, 22 July 2011 22:01
 

Add comment


Security code
Refresh